Ekológia

Odpadom nazývame niečo, čo sa nám už zdá nepotrebné, nechcené a chceme to odstrániť. Ale to, čo je pre nás odpadom, môže byť niekde inde hodnotný zdroj.

Jeho opätovné využitie - recyklácia - šetrí prírodné zdroje, znižuje spotrebu energie, znižuje znečistenie prostredia, v ktorom žijeme.

Recykláciou - znovuvyužívaním - sa v podstate snažíme napodobniť ten prírodný kolobeh látok, z ktorého nevznikajú odpady. Neuvážené nakladanie s odpadmi zaťažuje životné prostredie, či už priamo zamorením pôdy, vody a vzduchu, skládkami a spaľovňami, či nepriamo zvýšenou ťažbou surovín, vyplytvanou energiou, či nárastom zbytočnej dopravy.

Recykláciu možno v najširšom zmysle slova definovať ako opätovné použitie akéhokoľvek materiálu. Je to proces v rámci ktorého, vyrobíme zo starého, zničeného materiálu nový.

Recyklácia šetrí prírodné zdroje, je i ekonomicky zaujímavejšia (ale len v tom prípade, že štát podporí recykláciu a bude postihovať neekologické spôsoby nakladania s odpadmi). Recyklácia papiera je ekonomická, ale recyklácia plastov a osobitného odpadu je zvyčajne stratová.

TOP REFAL obaly, spol. s r.o. disponuje zariadením – paketovacím lisom na zhodnotenie odpadov. Zahŕňa mechanickú úpravu papiera, ktorá spočíva v jeho skartovaní a lisovaní. Zlisovaný papierový odpad do cca 350-500 kg balíkov postupujeme najväčšej spoločnosti v Slovenskej republike Marius Pedersen, a.s., ktorá ďalej nakladá s papierovým odpadom.

Odpadový papier sa rozmeľňuje na kašu, čistí, bielením sa zbavuje tlačiarenskej farby a špiny a rovnakým technologickým spôsobom ako pri dreve a handrovine sa z neho vyrába nový papier.

Odpad je na svete tak dlho ako život sám. Bol, je a bude. Na tom sa nedá nič zmeniť. Zmeniť sa dá len prístup k nemu. Nesmieme podceňovať jeho vplyv na náš život a musíme si začať uvedomovať, že pokiaľ budeme odpad prehliadať, nebude naša Zem nikdy krásne miesto pre život. Nebuďme ľahostajní ak chceme svet, v ktorom budú môcť naše deti a vnúčatá žiť bez trpkých pohľadov na haldy odpadov, ktoré budú všade okolo nich.

Priemyselne vyspelé krajiny produkujú niekoľkonásobne viac odpadu ako zaostalejšie krajiny. Množstvo časopisov, novín, rýchlych občerstvení, informačných a reklamných letákov, elektrických spotrebičov, jednorazových predmetov dennej spotreby - vlastne všetko, čím je typická konzumná spoločnosť a dnešná doba z nás robí tých, ktorí najviac zaťažujú životné prostredie, a to na úkor ostatných, šetrnejších národov a kultúr.

Jednotlivé druhy odpadov sa vzhľadom na vyčerpanosť prírodných zdrojov a zvyšovanie enviromentálneho povedomia postupne stávajú a stanú významným zdrojom vstupných surovín do výroby. Zhodnocovanie odpadov, a to tak materiálové, ako aj energetické je čím ďalej tým viac prvoradým spôsobom nakladania s odpadmi. Recyklácia odpadov a rozvoj odvetvia priemyslu s ním súvisiaci je významným krokom nielen z dôvodu ochrany životného prostredia, ale aj z hľadiska rozvoja spoločnosti.

 

POTVRDENIE O ODOVZDANÍ ODPADU