„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Spoločnosť TOP REFAL obaly, spol. s r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v obstaraní inovatívnych technológií za účelom  zlepšenia postavenia, zvýšenia konkurencieschopnosti a celkového zvýšenia efektivity výroby.

Názov projektu

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti TOP REFAL, obaly, spol. s r.o.

Hlavný cieľ projektu

Zvýšenie inovatívnosti produkcie spoločnosti za účelom zlepšenia postavenia, zvýšenia konkurencieschopnosti a celkového zvýšenia efektivity výroby prostredníctvom obstarania In-line plnoautomatickej lepiacej a skladacej linky. 

Očakávané výsledky

Rozšírenie vlastných výrobných kapacít, zvýšenie automatizácie a efektívne prepojenie výrobných krokov bez prerušenia výrobného procesu. Moderná automatizovaná technologická linka umožní integrovať za sebou nasledujúce operácie do jednej a eliminovať prestoje a nároky na plánovanie technologických operácií a výrazne tak skrátiť priebežnú dobu výroby.

Kontrahovaná výška NFP

150 745,14 EUR

Operačný program

Riadiaci orgán OP VaI

Webové sídlo SO

Webové sídlo CKO